ഹരിത വിപ്ലവം: മണ്ണിരകളുടെ സംഘഗാനമോ ഉറുമ്പുകളുടെ ഒപ്പാരിയോ?

“ക” എന്ന അക്ഷരത്താല്‍ മാത്രം വേര്‍തിരിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് “കവിത”യും “വിത” യും. കവിതയിൽ വിതയ്ക്കുന്നതു പോലെ പ്രധാനമാണ് മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കുന്നതും എന്ന അറിവ് സാംസ്കാരികമായ ഒരു

Read more

മറക്കപ്പെട്ട അമ്മ ദൈവങ്ങളില്‍ നിന്നും അപഹരിക്കപ്പെട്ട വിത്തുകളിലേക്ക്

1908 ലെ തീര്‍ത്തും സാധാരണമായ ഒരു ദിവസം ഓസ്ട്രിയയിലെ വിദൂര ഗ്രാമമായ വില്ലന്‍ഡ്രോഫില്‍ ഗവേഷണത്തില്‍ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സംഘം നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍. എന്നാല്‍, കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ജോലിക്കാരന്‍

Read more