മണ്ണിരയില്‍ പരസ്യം ചെയ്യൂ; യഥാര്‍ത്ഥ ഉപഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തൂ

കാര്‍ഷികരംഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യാവശ്യങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നത് നോക്കിക്കണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അവലംബിച്ച പരമ്പരാഗത കൃഷി ശീലങ്ങളില്‍ നിന്ന് മാറി അതിനൂതനമായ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഉത്പാദനം ഇരട്ടിപ്പിക്കാനും വൈവിധ്യങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്

Read more