പ്രസവിച്ച് അഞ്ച് ദിവസമായ തള്ളയാടും, ആൺ – പെൺകുട്ടികളും വില്‍പനയ്ക്ക്

കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയില്‍ പ്രസവിച്ച് ഒരാഴ്ചയായ ദിവസമായ തള്ളയാടും, ആൺ – പെൺകുട്ടികളും വില്‍പനയ്ക്ക്. വില: 10500 രൂപ, ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍: 9745599770.

Also Read: ദരിദ്രന്റെ പശു; ആട് വളര്‍ത്തലിന്റെ വ്യവസായ സാധ്യതകള്‍

Save

[amazon_link asins=’B07BPZDSPP’ template=’ProductAd’ store=’Mannira3765′ marketplace=’IN’ link_id=’98cc06a0-56b4-11e8-85af-dbbb486b8336′]

 

[amazon_link asins=’B00NW6MJZ8′ template=’ProductAd’ store=’Mannira3765′ marketplace=’IN’ link_id=’ab8c9853-56b4-11e8-aaf3-370f7e5eaff0′]

 

[amazon_link asins=’B01G7Q8TC6′ template=’ProductAd’ store=’Mannira3765′ marketplace=’IN’ link_id=’c6439597-56b4-11e8-872e-ad422717381f’]

 

[amazon_link asins=’B00O52UODC’ template=’ProductAd’ store=’Mannira3765′ marketplace=’IN’ link_id=’dae67bff-56b4-11e8-9512-fdc615afbf25′]

 

[amazon_link asins=’B00EICJA0M’ template=’ProductAd’ store=’Mannira3765′ marketplace=’IN’ link_id=’3b4707a2-56b5-11e8-aa9b-2b7ef3ef424d’]

Save