അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ ചുരക്ക കൃഷി ചെയ്യാം; കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാം

അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ ചുരക്ക കൃഷി ചെയ്യാം; കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാം. ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ചുരക്ക ചുര എന്ന പച്ചക്കറിച്ചെടിയുടെ ഫലമാണ്. വലുപ്പം, നീളം, ആകൃതി, വളവ്, ചുഴിപ്പ്,

Read more

വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്താം വിഷരഹിതമായ മല്ലിയില

വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്താം വിഷരഹിതമായ മല്ലിയില. വളരെ എളുപ്പം അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളിൽ നട്ടുവളർത്താവുന്ന ഒന്നാണ് മല്ലിച്ചെടി. വിത്തു നേരിട്ട് പാകിയാണ് മല്ലി വളർത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും

Read more

ഓണവിപണിയ്ക്കായി പയർ; കൃഷിയിറക്കാൻ സമയമായി

ഓണവിപണിയ്ക്കായി പയർ; കൃഷിയിറക്കാൻ സമയമായി. ഓണവിപണിയിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യക്കാരുള്ള പയറിന് നല്ല വിലയും ലഭിക്കുക പതിവാണ്. ജൂൺ മാസത്തിൽ കൃഷിയിറക്കിയാൽ ഓണവിപണിയിൽ നിന്ന് മികച്ച ആദായം നേടിത്തരാൻ

Read more