ക്ഷീര കർഷകർക്കിടയിൽ ഐടി ജോലിക്കാരന് എന്താ കാര്യം? സന്തോഷ് ഡി സിംഗ് പറയുന്നു ഒരു അപൂർവ വിജയഗാഥ

ക്ഷീര കർഷകർക്കിടയിൽ ഐടി ജോലിക്കാരന് എന്താ കാര്യം? എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ സന്തോഷ് ഡി സിംഗിന് പറയാനുള്ളത് ഒരു അപൂർവ വിജയഗാഥയാണ്. പ്രശസ്തമായ അമൃതാ ഡയറി ഫാമുകളുടെ സ്ഥാപകനായ

Read more