സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യ കൃഷിയ്ക്ക് ഊർജ്ജം പകരാൻ പുത്തൻ പദ്ധതികളും ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി സിഎംഎഫ്ആർഐയും ഫിഷറീസ് വകുപ്പും; അറിയേണ്ടതെല്ലാം

സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യ കൃഷിയ്ക്ക് ഊർജ്ജം പകരാൻ പുത്തൻ പദ്ധതികളും ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി സിഎംഎഫ്ആർഐയും ഫിഷറീസ് വകുപ്പും. സംസ്ഥാനത്തെ ആഭ്യന്തര മത്സ്യോൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം

Read more

പാടശേഖരങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമയ മീൻ കൃഷി മാത്രം നടത്തുന്നവർക്ക് ഒരു നെല്ലും ഒരു മീനും പദ്ധതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി

പാടശേഖരങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമയ മീൻ കൃഷി മാത്രം നടത്തുന്നവർക്ക് ഒരു നെല്ലും ഒരു മീനും പദ്ധതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി വിഎസ് സുനിൽ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

Read more