“കദളിവാഴക്കയ്യിലിരുന്ന്,” കദളിവാഴ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

“കദളിവാഴക്കയ്യിലിരുന്ന്,” കദളിവാഴ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ വിപണിയിൽ എന്നും താരമായി നിൽക്കുന്ന പഴവർഗമാണ് കദളിവാഴ. വിപണി അറിയാവുന്ന കർഷകർക്ക് എന്നും നല്ല സാമ്പത്തിക നേട്ടം

Read more

ലളിതവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ വാഴകൃഷി

മലയാളികളുടെ ഭക്ഷണശൈലിയിൽ കാലങ്ങളായി വാഴപ്പഴം ഒന്നാംസ്ഥാനം കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്നു. വാഴകൃഷി ലളിതവും ചിലവുകുറഞ്ഞതുമായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 20% ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് ആദ്യമായി കൃഷി ചെയ്ത ഭക്ഷ്യവിളകളിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന

Read more