നെല്‍ക്കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വൻ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി കൃഷി വകുപ്പ്; തരിശുനിലത്തിന് 30,000 രൂപയും ള്‍ കരനെല്‍കൃഷിക്ക് 13,600 രൂപയും ആനുകൂല്യം

നെല്‍ക്കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വൻ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി കൃഷി വകുപ്പ്; തരിശുനിലത്തിന് 30,000 രൂപയും ള്‍ കരനെല്‍കൃഷിക്ക് 13,600 രൂപയും ആനുകൂല്യം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നെൽകൃഷി വിസ്തീര്‍ണവും ഉത്പാദനവും കൂട്ടുക എന്ന

Read more

കാലം മറന്ന വെള്ളപെരുവാഴ കരനെൽക്കൃഷി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഇടമലക്കുടിക്കാർ

കാലം മറന്ന വെള്ളപെരുവാഴ കരനെൽക്കൃഷി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇടമലക്കുടിക്കാർ. വെള്ളപെരുവാഴ എന്ന ഇനത്തിൽപെട്ട കരനെല്ലാണ് ഇവിടെ കൃഷിയിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കതിരിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന നെൽപാടങ്ങൾ അധികം വൈകാതെ വിളവെടുപ്പിന്

Read more