വിശേഷ ഗുണമുള്ള കറുവാപ്പട്ട കേരളത്തിലും കൃഷി ചെയ്യാം; കറുവാ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

വിശേഷ ഗുണമുള്ള കറുവാപ്പട്ട കേരളത്തിലും കൃഷി ചെയ്യാം. സാധാരണ സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്ന് 1000 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിളാണ് കറുവ ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുന്നത്. ചൂടും ആര്‍ദ്രതയുമുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ

Read more