ജമന്തി കൃഷി സിമ്പിളാണ്; ജമന്തി എണ്ണ പവർഫുള്ളാണ്; ജമന്തിപ്പൂ കൃഷിയെക്കുറിച്ച്

ജമന്തി കൃഷി സിമ്പിളാണ്; ജമന്തി എണ്ണ പവർഫുള്ളാണ്; ജമന്തിപ്പൂ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അറിയാം. എളുപ്പത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാമെന്നതും ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും വളരുമെന്നതുമാണ് ജമന്തിക്ക് പൂക്കൃഷിക്കാർക്കിടയിൽ കൂടുതല്‍ പ്രചാരം കിട്ടാൻ

Read more

കൂണ്‍കൃഷി ചെയ്യാം: കൃഷി രീതിയും വരുമാന സാധ്യതകളും

ഏറെ മുടക്കുമുതലില്ലാതെ തന്നെ നല്ല സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിളയാണ് കൂണ്‍. രുചിയുടെ കാര്യത്തില്‍ മുന്‍പന്തിയിലുള്ള കൂണിന്റെ പോഷകഗുണങ്ങളും ഔഷധഗുണങ്ങളും അവയെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ വിളയ്ക്ക്

Read more