ഓഗസ്റ്റ് മാസമെത്തിയാൽ കൂർക്ക കൃഷിയ്ക്ക് സമയമായി; വിളവ് കൂട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഓഗസ്റ്റ് മാസമെത്തിയാൽ കൂർക്ക കൃഷിയ്ക്ക് സമയമായി; വിളവ് കൂട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ജൈവ കൃഷിയ്ക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യവും ഒപ്പം പോഷക സമൃദ്ധവുമായ കൂർക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലും മിത

Read more

കൂർക്ക കൃഷി ചെയ്യാൻ ചില പൊടിക്കൈകൾ; ജൈവ കൃഷിയ്ക്ക് അനുയോജ്യം, ഒപ്പം പോഷക സമൃദ്ധവും

കൂർക്ക കൃഷി ചെയ്യാൻ ചില പൊടിക്കൈകൾ; ജൈവ കൃഷിയ്ക്ക് അനുയോജ്യം,ഒപ്പം പോഷക സമൃദ്ധവും. ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലും മിത ശീതോഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലും നന്നായി വളരുന്ന കൂർക്ക കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയ്ക്ക്

Read more