കേരള സംസ്കാരവും ചരിത്രവും: ഒരു കാർഷിക വീക്ഷണം

“കാർഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അനുവദിക്കുന്നതും സാംസ്കാരികമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നതുമായ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ വേദിയാണ് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ. പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ജീവിതരീതിക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം എന്നതിനാൽ കൃഷിയിൽ ഊന്നിനിൽക്കുന്ന തൊഴിൽ-തൊഴിലുടമാശൈലി സ്വാഭാവികമായി

Read more