വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചക്ക കൃഷിയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണോ? ഈ ഇനങ്ങൾ തരും കൈനിറയെ വിളവും ആദായവും

വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചക്ക കൃഷിയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണോ? കൈനിറയെ വിളവും ആദായവും തരുന്ന മികച്ച ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുക. ചക്ക സംസ്ഥാന ഫലമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ചക്ക വിപണിയ്ക്ക് ഉണർവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം കർഷകരും

Read more

ചക്ക പഴയ ചക്കയല്ലായിരിക്കാം; പക്ഷേ വേണ്ടത് ശാസ്ത്രീയ പ്ലാവ് കൃഷി

ചക്ക പഴയ ചക്കയല്ലായിരിക്കാം; പക്ഷേ വേണ്ടത് ശാസ്ത്രീയ പ്ലാവ് കൃഷി. ചക്കയെ സംസ്ഥാന ഫലമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ വിപണന സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇനി ശാസ്ത്രീയ പ്ലാവ് കൃഷിയിലേക്ക്

Read more

ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ ചക്കയുടെ സീസൺ തകൃതി; ചക്കയ്ക്കും നല്ലകാലം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കർഷകർ

ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ ചക്കയുടെ സീസൺ തകൃതി; ചക്കയ്ക്കും നല്ലകാലം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കർഷകർ. സംസ്ഥാനത്തെ ഇടുക്കി ഉൾപ്പെടുന്ന ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ ഇത്തവണ ചക്കയ്ക്ക് നല്ല വിളവാണ്. എന്നാൽ

Read more