മഴക്കാല രോഗമായ പഞ്ഞിപ്പു രോഗം ചെമ്മീൻ കർഷകരുടെ പേടിസ്വപ്നം; മു‌ൻകരുതലുകൾ ഇവയാണ്

ചെമ്മീൻ കർഷകരുടെ പേടിസ്വപ്നമാണ് മഴക്കാല രോഗമായ പഞ്ഞിപ്പു രോഗം. ക്രോണിക് സോഫ്റ്റ് ഷെല്‍ സിന്‍ഡ്രോം എന്ന ഈ രോഗം എല്ലാ വര്‍ഷവും മഴക്കലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക പതിവ്.

Read more

ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചെമ്മീൻ കൃഷിയിൽ സ്വർണം വിളയിക്കാം

വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മികച്ച വരുമാനം നേടിത്തരുന്നതാണ് ചെമ്മീൻ കൃഷി. വിത്തുൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു വാങ്ങുന്ന ചെമ്മീൻ വിത്ത് ഒരേയിനത്തിൽപ്പെട്ടതും ഗുണനിലവാരം ഉള്ളതുമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് ആദ്യപടി.

Read more