താങ്ങുവില വർധന ചെറുകിട, ഇടത്തരം കൃഷിക്കാരേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുക വൻകിട കൃഷിക്കാർക്ക്; കാരണം ഇതാണ്

രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെ ഏറെക്കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷമെത്തിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപനം കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുക ചെറുകിട, ഇടത്തരം കൃഷിക്കാരേക്കാൾ വൻകിട കൃഷിക്കാർക്കെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. നാഷണൽ സാമ്പിൾ

Read more

ചെറുകിട കർഷകർക്കായി വായ്പാ നയം ഉദാരമാക്കാൻ കേന്ദ്രം; കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വ്യാപിപ്പിക്കും

ചെറുകിട കർഷകർക്കായി വായ്പാ നയം ഉദാരമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വ്യാപിപ്പിക്കും. കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ 90 ശതമാനത്തിലധികം വരുന്ന ചെറുകിട കർഷകരെ സ്വകാര്യ, ബ്ലേഡ്

Read more