ജിഎം വിത്തുകൾക്കായുള്ള പോരാട്ടം; മൊൺസാന്റോയുമായി കൊമ്പുകോർത്ത നുസിവീഡിന്റേയും മണ്ഡവ പ്രഭാകർ റാവുവിന്റേയും കഥ

ജിഎം വിത്തുകൾക്കായുള്ള പോരാട്ടം; മൊൺസാന്റോയുമായി കൊമ്പുകോർത്ത നുസിവീഡിന്റേയും മണ്ഡവ പ്രഭാകർ റാവുവിന്റേയും കഥ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈബ്രിഡ് വിത്ത് കമ്പനിയാണ് നുസിവീഡ് സീഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് (എൻഎസ്എൽ).

Read more

അംഗീകാരമില്ലാത്ത മൊൺസാന്റോ ജിഎം പരുത്തി വിത്തുകൾ നട്ട് കർഷകർ; ഇരുട്ടിൽത്തപ്പി അധികൃതർ

ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മൊൺസാന്റോയുടെ ജിഎം പരുത്തി വിത്തുകൾ കർഷകർ വ്യാപകമായി നടീലിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. 2002 ലാണ് ആദ്യമായി മൊൺസാന്റോയുടെ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ

Read more