നെൽക്കൃഷി കൈവിട്ടപ്പോൾ ശുദ്ധജല മത്സ്യകൃഷിയില്‍ വിജയം കൊയ്ത് രാജകുമാരിയിൽ നിന്നുള്ള യുവകർഷകൻ

നെൽക്കൃഷി കൈവിട്ടപ്പോൾ ശുദ്ധജല മത്സ്യകൃഷിയില്‍ വിജയം കൊയ്ത് രാജകുമാരിയിൽ നിന്നുള്ള യുവകർഷകൻ. രാജകുമാരി തോപ്പില്‍ ബിനുവാണ് നെല്‍കൃഷി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള്‍ പാടത്ത് മത്സ്യഫെഡിന്‍റെ സഹായത്തോടെ മത്സ്യകൃഷി നടത്തി മികച്ച

Read more

കണ്ണീർച്ചാലായി കാവേരി; വെള്ളമില്ലാതെ നെൽ കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ച് പരുത്തി കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കർണാടകയിലെ കർഷകർ

കണ്ണീർച്ചാലായി കാവേരി; വെള്ളമില്ലാതെ നെൽ കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ച് പരുത്തി കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കർണാടകയിലെ കർഷകർ. കാവേരി ഏതാണ്ട് വറ്റി വരണ്ടതോടെ നദീതടത്തിൽ നെൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന കർണാടകയിലെ

Read more

കേരളത്തിന് നെല്ലുത്പാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത ഇനിയും അകലെയാണോ? കണക്കുകൾ പറയുന്നു

കേരളത്തിന് നെല്ലുത്പാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത ഇനിയും അകലെയാണോ? കണക്കുകൾ പറയുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് തരിശുനിലങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെ നെല്ലുത്പാദനത്തിലെ സ്വയംപര്യാപ്തതയെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി കൃഷി വകുപ്പ് സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്.

Read more

കേരളം തരിശുനിലങ്ങളിൽ നിന്ന് നെൽപ്പാടങ്ങളെ തിരിച്ചുപിടിക്കും വിധം; പാരി റിപ്പോർട്ട്

കേരളം തരിശുനിലങ്ങളിൽ നിന്ന് നെൽപ്പാടങ്ങളെ തിരിച്ചുപിടിക്കും വിധത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പീപ്പിൾ ആർകൈവ് ഫോർ റൂറൽ ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ട്. ഏതാണ്ടു 30 വർഷത്തോളം കൃഷിയില്ലാതെ തരിശായി

Read more