ഓണവിപണിയ്ക്കായി പയർ; കൃഷിയിറക്കാൻ സമയമായി

ഓണവിപണിയ്ക്കായി പയർ; കൃഷിയിറക്കാൻ സമയമായി. ഓണവിപണിയിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യക്കാരുള്ള പയറിന് നല്ല വിലയും ലഭിക്കുക പതിവാണ്. ജൂൺ മാസത്തിൽ കൃഷിയിറക്കിയാൽ ഓണവിപണിയിൽ നിന്ന് മികച്ച ആദായം നേടിത്തരാൻ

Read more