ജിഎം വിത്തുകൾക്കായുള്ള പോരാട്ടം; മൊൺസാന്റോയുമായി കൊമ്പുകോർത്ത നുസിവീഡിന്റേയും മണ്ഡവ പ്രഭാകർ റാവുവിന്റേയും കഥ

ജിഎം വിത്തുകൾക്കായുള്ള പോരാട്ടം; മൊൺസാന്റോയുമായി കൊമ്പുകോർത്ത നുസിവീഡിന്റേയും മണ്ഡവ പ്രഭാകർ റാവുവിന്റേയും കഥ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈബ്രിഡ് വിത്ത് കമ്പനിയാണ് നുസിവീഡ് സീഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് (എൻഎസ്എൽ).

Read more

രൂപയുടെ വിലയിടിവിൽ പിടിച്ച് പരുത്തി കയറ്റുമതി മേഖല ഉയരങ്ങളിലേക്ക്; നാലു വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ

രൂപയുടെ വിലയിടിവിൽ പിടിച്ച് പരുത്തി കയറ്റുമതി മേഖല ഉയരങ്ങളിലേക്ക്; നാലു വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ പരുത്തിവില കൂടിയതും രൂപയുടെ വിലയിടിഞ്ഞതുമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പരുത്തി

Read more

ക്ഷീര മേഖലയിൽ വിജയം കൊയ്ത അമുലിന്റെ സഹകരണ മോഡൽ പിന്തുടരാൻ ഗുജറാത്തിലെ പരുത്തിയുത്പാദന മേഖല

ക്ഷീര മേഖലയിൽ വിജയം കൊയ്ത അമുലിന്റെ സഹകരണ മോഡൽ പിന്തുടരാൻ ഒരുങ്ങി ഗുജറാത്തിലെ പരുത്തിയുത്പാദന മേഖല. സമാനമായ മാതൃക പരുത്തി മേഖലയ്ക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ് ഗുജറാത്ത് ചേംബർ

Read more