തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കായി പുനരുദ്ധാരണ പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് തൊഴില്‍ മന്ത്രി ടിപി രാമകൃഷ്ണന്‍

തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കായി പുനരുദ്ധാരണ പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് തൊഴില്‍ മന്ത്രി ടിപി രാമകൃഷ്ണന്‍. എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാര്‍ഷിക ഭാഗമായി കുളത്തൂപ്പുഴ റീഹാബിലിറ്റേഷന്‍ പ്ലാന്റേഷനില്‍(ആര്‍പിഎല്‍) ‘തൊഴിലാളികള്‍ക്കൊപ്പം ഒരു ദിനം’

Read more

തേയിലത്തോട്ടങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ 400 കോടിയുടെ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്രം; ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്കും പ്രത്യേക പാക്കേജ്

തേയിലത്തോട്ടങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ 400 കോടിയുടെ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്രം; ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്കും പ്രത്യേക പാക്കേജ്. ഇന്ത്യൻ ടീ ബോർഡ് (ഐടിബി) യുടെ 400 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി

Read more

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പച്ചക്കറി വികസനത്തിന് 2.05 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളുമായി കൃഷി വകുപ്പ്

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പച്ചക്കറി വികസനത്തിന് 2.05 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളുമായി കൃഷി വകുപ്പ്. 2018–19 വർഷത്തിൽ പച്ചക്കറി വികസനത്തിനായി ജില്ലയിലെ എട്ടു ബ്ലോക്കുകളിലെ 53 കൃഷിഭവനുകൾ വഴിയാണ്

Read more