ഇത്തവണ പാലക്കാടിന്റെ നെൽപ്പാടങ്ങളെ വേനൽമഴ ചതിച്ചില്ല; പെയ്തിറങ്ങിയത് 47% അധികം മഴ

ഇത്തവണ പാലക്കാടിന്റെ നെൽപ്പാടങ്ങളെ വേനൽമഴ ചതിച്ചില്ല; പെയ്തിറങ്ങിയത് 47% അധികം മഴ. മേടച്ചൂടിൽ വെന്തു കിടന്നിരുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങൾക്കും കർഷകർക്കും ആശ്വാസമായി വേനൽമഴയെത്തി. വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഇത്രയും സമൃദ്ധമായി

Read more