വൈക്കത്തുണ്ട് നല്ല ജൈവ പശുവിൻ പാൽ; പുത്തൻ പരീക്ഷണവുമായി വൈക്കത്തെ ജൈവ കർഷകർ

വൈക്കത്തുണ്ട് നല്ല ജൈവ പശുവിൻ പാൽ; പുത്തൻ പരീക്ഷണവുമായി വൈക്കത്തെ ജൈവ കർഷകർ. നല്ല ജൈവ ഭക്ഷണം മാത്രം നൽകി വളർതുന്ന പശുവിന്‍റെ പാലാണ് ജൈവ പാല്‍

Read more

പാല്‍ ഉല്‍പാദനത്തില്‍ സ്വയംപര്യാപ്തത ലക്ഷ്യമാക്കി കേരളത്തിന്റെ കുതിപ്പ്; ഡിസംബറിൽ ലക്ഷ്യം നേടാനൊരുങ്ങി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്

പാല്‍ ഉല്‍പാദനത്തില്‍ സ്വയംപര്യാപ്തത ലക്ഷ്യമാക്കി കേരളത്തിന്റെ കുതിപ്പ്; ഡിസംബറിൽ ലക്ഷ്യം നേടാനൊരുങ്ങി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്. ഡിസംബറോടെ ആഭ്യന്തര പാല്‍ ഉല്‍പാദനത്തില്‍ കേരളം സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുമായി

Read more