മുത്താണീ “മുത്ത്,” മുത്ത് കൃഷിയിലൂടെ മുൻ എഞ്ചിനീയർ നേടുന്നത് ഒരു വർഷം 4 ലക്ഷം രൂപ

മുത്താണീ “മുത്ത്”, മുത്ത് കൃഷിയിലൂടെ മുൻ എഞ്ചിനീയർ നേടുന്നത് ഒരു വർഷം 4 ലക്ഷം രൂപ. എന്‍ജിനീയര്‍ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് മുത്ത് കൃഷി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഗുരുഗ്രാമിലെ ആദ്യ

Read more