അതിജീവനത്തിന്റെ ജനിതകം നിശ്ചലമാകാതിരിക്കട്ടെ

അംബികാസുതന്‍ മാങ്ങാടിന്റെ നീരാളിയന്‍ എന്ന ചെറുകഥ നിറമിഴികളോടെ മാത്രമേ വായിച്ചുതീര്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നീരാളിയന്‍ എന്നത് ഒരു കടലാമക്കുഞ്ഞിന്റെ പേരാണ്. കാസര്‍ഗോഡ് കടപ്പുറത്താണ് കഥ നടക്കുന്നത്. കടലാമകളെ മുട്ടയിട്ട്

Read more