കശുമാവിൽ തോട്ടങ്ങളിൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് മധുര വിപ്ലവവുമായി പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ

കശുമാവിൽ തോട്ടങ്ങളിൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് മധുര വിപ്ലവവുമായി പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ. സംസ്ഥാനത്ത് 25 ഏക്കറിലാണ് പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട് കൃഷിയിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ എകദേശം 17 ടണ്‍

Read more