മണ്ണിനും മനസിനും ഉണർവു തരുന്ന ഈ കൃഷി രീതികൾ പരീക്ഷിക്കാം

മണ്ണിനും മനസിനും ഉണർവു തരുന്ന കൃഷി രീതികൾക്ക് പ്രചാരമേറുകയാണ്. നാളേക്കായി പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങൾ കാത്തുവക്കുന്ന ഈ കൃഷി രീതികൾ മണ്ണും വെള്ളവും സംരക്ഷിക്കുകയും മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയുമായി ചേർത്തു

Read more