മറാത്തവാഡ കര്‍ഷകരെ ഇപ്പോഴും പൊറുതിമുട്ടിക്കുന്ന “നോട്ടുനിരോധന ബാധ”

നോട്ടുനിരോധനം സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതത്തില്‍ നിന്നും നിന്നും മറാത്തവാഡയുടെ ഗ്രാമീണമേഖലകളില്‍ കര്‍ഷകര്‍ ഇനിയും കരകയറിയിട്ടില്ല. കൃഷിസംബന്ധമായ എല്ലാ ക്രയവിക്രയങ്ങളിലും പണം മുഖ്യഘടകമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മറാത്താവാഡയുടെ ഗ്രാമീണമേഖലകളില്‍ കര്‍ഷര്‍ ഇന്ന്

Read more