ജിഎം വിത്തുകൾക്കായുള്ള പോരാട്ടം; മൊൺസാന്റോയുമായി കൊമ്പുകോർത്ത നുസിവീഡിന്റേയും മണ്ഡവ പ്രഭാകർ റാവുവിന്റേയും കഥ

ജിഎം വിത്തുകൾക്കായുള്ള പോരാട്ടം; മൊൺസാന്റോയുമായി കൊമ്പുകോർത്ത നുസിവീഡിന്റേയും മണ്ഡവ പ്രഭാകർ റാവുവിന്റേയും കഥ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈബ്രിഡ് വിത്ത് കമ്പനിയാണ് നുസിവീഡ് സീഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് (എൻഎസ്എൽ).

Read more

മൊൺസാന്റോയെന്ന പേരില്ലാതാകാൻ ഇനി നാളുകൾ മാത്രം; പകരം വരുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്രി ബിസിനസ് ഭീമൻ

മൊൺസാന്റോയെന്ന പേരില്ലാതാകാൻ ഇനി നാളുകൾ മാത്രം; പകരം വരുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്രി ബിസിനസ് ഭീമൻ. ജർമൻ കമ്പനിയായ ബേയർ 63 ബില്യൺ ഡോളറിന് മൊൺസാന്റോ

Read more

അംഗീകാരമില്ലാത്ത മൊൺസാന്റോ ജിഎം പരുത്തി വിത്തുകൾ നട്ട് കർഷകർ; ഇരുട്ടിൽത്തപ്പി അധികൃതർ

ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മൊൺസാന്റോയുടെ ജിഎം പരുത്തി വിത്തുകൾ കർഷകർ വ്യാപകമായി നടീലിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. 2002 ലാണ് ആദ്യമായി മൊൺസാന്റോയുടെ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ

Read more

മൊൺസാന്റോ ഇന്ത്യയിൽ എന്തു ചെയ്യുന്നു? ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തുകളുടെ വർത്തമാനവും ഭാവിയും

മൊൺസാന്റോ ഇന്ത്യയിൽ എന്തു ചെയ്യുന്നു? ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തുകളുടെ ഭാവിയെന്ത്? എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിടി രംഗത്തെ ആഗോള ഭീമനായ മൊൺസാന്റോയുടെ ഇന്ത്യൻ

Read more