റബ്ബറിനോടുള്ള കേന്ദ്ര അവഗണന തുടരുന്നു; കയറ്റുമതിക്കുള്ള കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ റബ്ബറില്ല

റബ്ബറിനോടുള്ള കേന്ദ്ര അവഗണന തുടരുന്നു; കയറ്റുമതിക്കുള്ള കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ റബ്ബറില്ല. പകരം വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കുള്ള അസംസ്‌കൃത വസ്തുവായാണ് കേന്ദ്രം റബ്ബറിനെ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇത് റബ്ബറിന് മറ്റു കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ

Read more

റബർ വില താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ മഞ്ഞളും കൂവയും ഇടവിളയാക്കി കർഷകർ

റബർ വില താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ മഞ്ഞളും കൂവയും ഇടവിളയാക്കി കർഷകർ. മഞ്ഞള്‍, കൂവ തുടങ്ങിയവ റബറിന്‌ ഇടവിളയായി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തേനീച്ച വളര്‍ത്തലും കർഷർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നു. കാര്യമായ

Read more