വിദേശ വിപണികൾക്കായി ഒടിവും ചതവുമില്ലാത്ത വാഴപ്പഴം; സ്വകാര്യ, പൊതു മേഖലകളുടെ സഹകരണ മാതൃക തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും

വിദേശ വിപണികൾക്കായി ഒടിവും ചതവുമില്ലാത്ത വാഴപ്പഴം; സ്വകാര്യ, പൊതു മേഖലകളുടെ സഹകരണ മാതൃക തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും. മതിയായ പശ്ചാത്തല സൗകര്യമില്ലാത്ത കാരണത്താൽ കാർഷികോൽപന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ തിരിച്ചടി നേരിടുമ്പോഴാണ്

Read more