മറക്കപ്പെട്ട അമ്മ ദൈവങ്ങളില്‍ നിന്നും അപഹരിക്കപ്പെട്ട വിത്തുകളിലേക്ക്

1908 ലെ തീര്‍ത്തും സാധാരണമായ ഒരു ദിവസം ഓസ്ട്രിയയിലെ വിദൂര ഗ്രാമമായ വില്ലന്‍ഡ്രോഫില്‍ ഗവേഷണത്തില്‍ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സംഘം നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍. എന്നാല്‍, കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ജോലിക്കാരന്‍

Read more