രാജസ്ഥാനിലെ ചംനിഭായി മീന; പരമ്പരാഗത വിത്തുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരിയെന്ന നിലയിൽ ഒരു കർഷക സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം

രാജസ്ഥാനിലെ ചംനിഭായി മീനയുടെ കഥ പരമ്പരാഗത കൃഷിയുടെ നിലനിൽപ്പുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വംശനാശം വന്ന് എന്നന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുമായിരുന്ന പരമ്പരാഗത വിത്തുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരിയാണ് തീർത്തും സാധാരണക്കാരിയായ ഈ കർഷക.

Read more

മലപ്പുറത്തെ ഒരു ആൽമരത്തിന് നാട്ടുകാർ കൊടുത്ത മറക്കാനാകാത്ത സമ്മാനം!

മലപ്പുറത്തെ ഒരു ആൽമരത്തിന് നാട്ടുകാർ കൊടുത്ത മറക്കാനാകാത്ത സമ്മാനം! പരിസ്ഥിതി ബോധമുള്ള ഒരുകൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ പുനർജന്മം നൽകിയ കഥയാണ് മലപ്പുറം മാറഞ്ചേരിയിലെ വമ്പൻ ആൽമരത്തിന് പറയാനുള്ളത്. പൊന്നാനി

Read more