ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കോഴി, ആട്, മുയൽ, മീൻ, പച്ചക്കറി; സമ്മിശ്ര കൃഷിയിൽ പുത്തൻ പരീക്ഷണവുമായി ഇരിട്ടി സ്വദേശി

ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കോഴി, ആട്, മുയൽ, മീൻ, പച്ചക്കറി; സമ്മിശ്ര കൃഷിയിൽ പുത്തൻ പരീക്ഷണവുമായി ഇരിട്ടി സ്വദേശി. സ്ഥലപരിമിതി കാരണം സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്യുകയെന്ന സ്വപ്നം

Read more

മണ്ണിനും മനസിനും ഉണർവു തരുന്ന ഈ കൃഷി രീതികൾ പരീക്ഷിക്കാം

മണ്ണിനും മനസിനും ഉണർവു തരുന്ന കൃഷി രീതികൾക്ക് പ്രചാരമേറുകയാണ്. നാളേക്കായി പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങൾ കാത്തുവക്കുന്ന ഈ കൃഷി രീതികൾ മണ്ണും വെള്ളവും സംരക്ഷിക്കുകയും മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയുമായി ചേർത്തു

Read more