ഇത് നാളെയുടെ കൃഷിരീതി, വെർട്ടിക്കൽ കൃഷി നൽകുന്ന ഹരിത വാഗ്ദാനം

നാളേയുടെ കൃഷിരീതിയെന്ന നിലയിൽ ലോകമൊട്ടാകെ പ്രചാരം നേടിവരുന്ന ഒന്നാണ് വെർട്ടിക്കൽ കൃഷിരീതി അഥവാ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ്. സ്ഥലപരിമിതി മൂലം കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാർഷിക പ്രേമികൾക്ക് ഒരു

Read more