ഇരുപതാം പിറന്നാളിന്റെ ചെറുപ്പവുമായി കുടുംബശ്രീ കാർഷിക രംഗത്ത് വൻ മുന്നേറ്റത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു

ഇരുപതാം പിറന്നാളിന്റെ ചെറുപ്പവുമായി കുടുംബശ്രീ കാർഷിക രംഗത്ത് വൻ മുന്നേറ്റത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു. കേരളത്തില്‍ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ പുതിയ ചരിത്രം രചിച്ച കുടുംബശ്രീക്ക് ഇരുപത് വയസു തികയുന്നു. 1998

Read more