2030 ഓടെ ഇന്ത്യയുടെ ജലോപയോഗം ഇരട്ടിയാകുമെന്ന് പഠനം; കാർഷിക മേഖലയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊടും വരൾച്ച

2030 ഓടെ ഇന്ത്യയുടെ ജലോപയോഗം ഇരട്ടിയാകുമെന്ന് പഠനം; കാർഷിക മേഖലയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊടും വരൾച്ച. നിതി ആയോഗിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം

Read more