“കദളിവാഴക്കയ്യിലിരുന്ന്,” കദളിവാഴ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

“കദളിവാഴക്കയ്യിലിരുന്ന്,” കദളിവാഴ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ വിപണിയിൽ എന്നും താരമായി നിൽക്കുന്ന പഴവർഗമാണ് കദളിവാഴ. വിപണി അറിയാവുന്ന കർഷകർക്ക് എന്നും നല്ല സാമ്പത്തിക നേട്ടം

Read more