കാഷ്യു കോർപ്പറേഷന്റെ ഫാക്ടറികൾ ഈ മാസം 26 ന് തുറക്കും; നാടൻ തോട്ടണ്ടി സംഭരിക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ

കാഷ്യു കോർപ്പറേഷന്റെ ഫാക്ടറികൾ ഈ മാസം 26 ന് തുറക്കും; നാടൻ തോട്ടണ്ടി സംഭരിക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് നാടൻ തോട്ടണ്ടിയുടെ സംഭരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ

Read more