കാലവർഷം കലിതുള്ളുമ്പോൾ കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റ് കർഷകർ; വിവിധ വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം

കാലവർഷം കലിതുള്ളുമ്പോൾ കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റ് കർഷകർ; വിവിധ വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം. സംസ്ഥാനം ഒറ്റയ്ക്കു നടപ്പാക്കുന്നതും കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്നതുമായ പ്രധാനമന്ത്രി ഫസല്‍

Read more

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പടിക്കുപുറത്താക്കി നിതീഷ് കുമാർ; ബിഹാറിന് സ്വന്തം കാർഷിക പദ്ധതി

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പടിക്കുപുറത്താക്കി നിതീഷ് കുമാർ; ബിഹാറിന് സ്വന്തം കാർഷിക പദ്ധതിയും ആവിഷ്ക്കരിച്ചതായി ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയും ജനതാദൾ യുണിറ്റൈഡ് നേതാവാവുമായ നിതീഷ് കുമാർ

Read more