മുന്തിരിത്തക്കാളി, തക്കാളിയ്ക്ക് ഒരു പകരക്കാരി; ഒപ്പം വരുമാനവും അലങ്കാരവും

മുന്തിരിത്തക്കാളി, തക്കാളിയ്ക്ക് ഒരു പകരക്കാരി; വരുമാനത്തോടൊപ്പം തോട്ടത്തിന് അലങ്കാരവും നൽകുന്ന മുന്തിരിത്തക്കാളി ഒരൽപ്പം ശ്രദ്ധ നൽകിയാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും നല്ല വിളവുതരുന്ന തക്കാളിയിനമാണ്. നിലവിൽ വയനാട്, ഇടുക്കി

Read more