കരാർ കൃഷി നിയമത്തിന്റെ മാതൃക അവതരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ; ഇനി പന്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കോർട്ടിൽ

കർഷർക്ക് വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്ന കരാർ കൃഷി നിയമത്തിന്റെ മാതൃക കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചു. കരാർ കൃഷമ്യ്ക്കൊപ്പം, കന്നുകാലി വളർത്തൽ, കോഴി വളർത്തൽ, ക്ഷീരോൽപ്പാദനം എന്നിവയും

Read more

കർഷകർക്ക് ആവശ്യം താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപനങ്ങളോ വിപണിയിൽനിന്ന് നേരിട്ടുള്ള വരുമാനമോ? റിപ്പോർട്ട്

താങ്ങുവിലയേക്കാൾ കർഷകർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക നേരിട്ടുള്ള പേയ്ഔട്ട് സമ്പ്രദായമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക് റിലേഷൻസിന്റെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദനച്ചെലവിനേക്കാൾ 1.5

Read more

കയറ്റുമതി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കരട് കാർഷിക വ്യാപാര നയവുമായി കേന്ദ്രം; 2022 ഓടെ 6000 കോടിയുടെ കാർഷിക കയറ്റുമതി ലക്ഷ്യം

കയറ്റുമതി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കരട് കാർഷിക വ്യാപാര നയവുമായി കേന്ദ്രം; 2022 ഓടെ 6000 കോടിയുടെ കാർഷിക കയറ്റുമതി ലക്ഷ്യം. കര്‍ഷകരുടെ വരുമാനം ഉയര്‍ത്തുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന

Read more