“മഴ, അതു…തന്നെയാണാശ്രയം,” ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്

“ഇന്ത്യ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ജീവിക്കുന്നു, കൃഷി ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ആത്മാവാകുന്നു.” മഹാത്മ ഗാന്ധിയുടെ ഈ വാക്കുകളെ അന്വര്‍ത്ഥമാക്കുന്നതു പോലെ കൃഷിയെ നാം ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്ഘടനയുടെ നട്ടെല്ലായി കണക്കാക്കുന്നു.

Read more

കാര്‍ഷികസംസ്കാരം കൈമോശം വരാതെ സംരക്ഷിക്കണ്ടേ?

കാര്‍ഷിക സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങള്‍ തുടരെത്തുടരെ തകര്‍ത്തെറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലുഷമായമായൊരു വര്‍ത്തമാനകാലത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അശുദ്ധമാം മണ്ണും വിഷം കലര്‍ത്തിയ ജലവും മലിനമാക്കിയ വായുവും മാത്രമാണ് വരും തലമുറയ്ക്കായി നമുക്ക്

Read more