ഇനി കൃഷി വീടിനകത്ത്; അതും മണ്ണില്ലാതെ! പുത്തൻ കൃഷിരീതി അവതരിപ്പിച്ച് ഫിസാറ്റ് വിദ്യാർഥികൾ

ഇനി കൃഷി വീടിനകത്ത്; അതും മണ്ണില്ലാതെ! പുത്തൻ കൃഷിരീതി അവതരിപ്പിച്ച് ഫിസാറ്റ് വിദ്യാർഥികൾ. ഫിസാറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റഷൻ അവസാന വർഷ വിദ്യാർഥികളാണ് പുത്തൻ രീതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Read more