ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരിശുനിലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിന് 15 ലക്ഷത്തിന്റെ പുരസ്കാരവുമായി കൃഷി വകുപ്പ്

ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരിശുനിലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിന് 15 ലക്ഷത്തിന്റെ പുരസ്കാരവുമായി കൃഷി വകുപ്പ്. രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാർക്ക് യഥാക്രമം 10 ലക്ഷം രൂപയും ഏഴു ലക്ഷം രൂപയും

Read more

ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച ചാണകം ഇനി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പാക്കറ്റുകളിലെത്തും; പുത്തൻ പദ്ധതിയുമായി നേമത്തെ ക്ഷീരകർഷകർ

ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച ചാണകം ഇനി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പാക്കറ്റുകളിലെത്തും; പുത്തൻ പദ്ധതിയുമായി നേമത്തെ ക്ഷീരകർഷകർ. പാൽ ഉത്പാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയ നേമം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ 1700 ഓളം

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി; പരമ്പരാഗത കൃഷി വികാസ് യോജനയില്‍ ജൈവകൃഷിക്ക് മുൻതൂക്കം

സംസ്ഥാനത്ത് ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി; പരമ്പരാഗത കൃഷി വികാസ് യോജനയില്‍ ജൈവകൃഷിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കർഷക ക്ളസ്റ്ററുകൾ രൂപവത്‌കരിച്ച്‌ ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ കൃഷിക്കു

Read more

വിഷമില്ലാത്ത സിക്കിം! കീടനാശിനികളെ പടിക്കു പുറത്താക്കിയ ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയ കഥ

  കീടനാശിനികളെ പടിക്കു പുറത്താക്കിയ ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയ കഥയാണ് സിക്കിം സംസ്ഥാനത്തിന് പരയാനുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ, ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിൻ തന്നെ, ആദ്യമായി കീടനാശിനികളെ പടിപടിയായി

Read more