വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്താം വിഷരഹിതമായ മല്ലിയില

വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്താം വിഷരഹിതമായ മല്ലിയില. വളരെ എളുപ്പം അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളിൽ നട്ടുവളർത്താവുന്ന ഒന്നാണ് മല്ലിച്ചെടി. വിത്തു നേരിട്ട് പാകിയാണ് മല്ലി വളർത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും

Read more

അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാം സോയാബീൻ കൃഷി

അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാം സോയാബീൻ കൃഷി. മണൽ കലർന്നതും അമ്ലഗുണമുള്ളതുമായ മണ്ണിലാണ് സോയബീൻ നന്നായി വളരുന്നത്. നീർവാർച്ചയുള്ള മണൽ മണ്ണോ ചെളികലർന്ന പശിമരാശി മണ്ണോ എക്കൽ മണ്ണോ ആണ്

Read more

നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടേ സ്വന്തമായി ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടം? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി

സ്വന്തമായി ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടമെന്ന സ്വപ്നം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. എന്നാൽ നിത്യജീവിതത്തിലെ നൂറുനൂറു തിരക്കുകളും സ്ഥലപരിമിതിയും സ്വപ്നത്തിന് വിലങ്ങുതടിയാകുകയാണ് പതിവ്. ഓരോ ദിവസവും കുതിച്ചുയരുന്ന പഴം, പച്ചക്കറി

Read more