ആളിപ്പടരുന്ന കർഷക രോഷത്തിൽ വിറച്ച് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ; പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കലിനെതിരെ കർഷകർ രംഗത്ത്

ആളിപ്പടരുന്ന കർഷക രോഷത്തിൽ വിറച്ച് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ; പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കലിനെതിരെ കർഷകർ രംഗത്ത്. ഗുജറാത്ത് പവര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡിനിന് വേണ്ടി ഭാവ്‌നഗര്‍ ജില്ലയിലെ ഏക്കറുകളോളം

Read more

Land Acquisition: The Last Straw that Break the Indian Farmers’ Back?

Sarnath, Dwaraka, Ujjain, Kalibangan, Muziris, yes, India is a country of ancient cities and civilisations. The history of the urban

Read more