മഴയോടൊപ്പം എത്തുന്ന അപകടകാരിയായ മുടന്തൻ പനിയിൽ നിന്ന് കന്നുകാലികളെ സംരക്ഷിക്കാം

മഴയോടൊപ്പം എത്തുന്ന അപകടകാരിയായ മുടന്തൻ പനിയിൽ നിന്ന് കന്നുകാലികളെ സംരക്ഷിക്കാം. വൈറസ് രോഗമായ മുടന്തന്‍ പനി അഥവാ എഫിമറല്‍ ഫീവര്‍ വേണ്ടത്ര മുൻകരുതൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് കനത്ത

Read more