കാർഷിക സ്വയംപര്യാപ്തത കൈയ്യെത്തും ദൂരത്ത്; മലയാളിയ്ക്കാവശ്യം ഒരു പുതിയ കാർഷിക, സാങ്കേതിക ബദൽ സംസ്കാരമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടര്‍ ജനറൽ

കാർഷിക സ്വയംപര്യാപ്തത കൈയ്യെത്തും ദൂരത്ത്; മലയാളിയ്ക്കാവശ്യം ഒരു പുതിയ കാർഷിക, സാങ്കേതിക ബദൽ സംസ്കാരമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടര്‍ ജനറൽ ‍(ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചറല്‍

Read more