മികച്ച സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉറപ്പുനൽകുന്ന അലങ്കാരമത്സ്യ കൃഷി

മികച്ച സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉറപ്പുനൽകുന്ന അലങ്കാരമത്സ്യ കൃഷിയ്ക്ക് പ്രചാരമേറുന്നു. വര്‍ഷത്തില്‍ എല്ലാ സമയത്തും അലങ്കാരമത്സ്യങ്ങളെ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കാം എന്നതിനാൽ ഈ കൃഷി രീതി കർഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അടയിരിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങള്‍ക്കും

Read more