വേനലിൽ ഉള്ളു കുളിർപ്പിക്കാനും വരുമാനത്തിനും ഇനി സപ്പോട്ടയുണ്ടല്ലോ!

വേനലിൽ ഉള്ളു കുളിർപ്പിക്കാനും വരുമാനത്തിനും മികച്ച സാധ്യതകൾ തരുന്ന പഴവർഗക്കാരനാണ് സപ്പോട്ട. കേരളത്തിൽ മിക്ക വീടുകളിലും നിത്യ കാഴ്ചയാണെങ്കിലും വിപണി മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ള സപ്പോട്ട കൃഷി നാട്ടിൽ അത്ര

Read more

മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തോട് ചേര്‍ത്ത് തുന്നപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പഴങ്ങളുടെ ചരിത്രം

മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമേറിയതാണ് പഴങ്ങളുടെ ചരിത്രവും, ഭൂമിയില്‍ ജീവകണത്തിന്റെ ആവിര്‍ഭാവത്തിനുശേഷം സംഭവിച്ച പരിണാമത്തിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ രൂപവത്കരണത്തില്‍ എത്തിനില്‍ക്കുന്ന പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ നീണ്ടപട്ടികയില്‍ ഏതൊക്കെയോഘട്ടത്തില്‍ പഴങ്ങളുടെ ചരിത്രവും ചേര്‍ത്ത് തുന്നപെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്‍

Read more